Adatvédelem és Jogi Szabályzat

Bevezető

Az NT Villanyszerelés (a továbbiakban a honlap tulajdonos vagy szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő.
Célunk annak biztosítása, hogy biztonságban érezze magát a weboldalunkon, így fontos számunkra az Ön magánéletének és személyiségi jogainak védelme. Ezért, kérjük, alaposan olvassa át a weboldalunk működéséről szóló alábbi összefoglalót. Bízhat abban, hogy az adatkezelés átláthatóan és tisztességesen történik, és megteszünk mindent, hogy az adatait gondosan és felelősen kezeljük.
Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait, amellyel kapcsolatosan megfelelünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek.
A szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A megbízó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerülhet technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta honlapunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

A személyes adatok kezelésének köre

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez, a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához, A személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával gyűjtjük és használjuk fel. Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé. A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért megtesszük a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait, így megelőzve az elvesztésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit. Az adatkezelési feladatokat ellátó munkavállalóinkra kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk azokat az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon cégekre is, amelyek megbízásunkból, utasításaink szerint kezelnek és használnak fel adatokat.

Adatbiztonság

Az NT Villanyszerelés a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 • a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  Az NT Villanyszerelés az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az NT Villanyszerelés a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az NT Villanyszerelés a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

  Az NT Villanyszerelés az adatkezelés során megőrzi:

  a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

  b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

  c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  Tájékoztatjuk a felhasználókat, megrendelőinket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható észszerű óvintézkedést.

  Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kezelésének módjára vonatkozó jogelvek

  A személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:

  • Szerződések létrehozása és teljesítése
  • Hírlevelek küldése
  • Marketing tevékenységek, mint pl. nyereményjátékok
  • Ügyfélszolgálat és támogatás
  • Médiaszolgáltatások nyújtása, pl. online kínált áruink és szolgáltatásaink megrendelésének kezelése

  Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

  A kezelt adatok köre: szerződések, e-mail üzenetek, levelek, valamint a levelezés során megadott személyes adatok
  Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési idő)

  Call centerrel folytatott telefonbeszélgetések rögzítése:

  Az NT Villanyszerelés call centere a bejövő telefonbeszélgetéseit az utólagos bizonyíthatóság érdekében az ügyfélszolgálat üzemeltetője rögzíti

  Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

  A kezelt adatok köre: azonosítószám, hívószám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok
  Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési idő)

  A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük

  • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerezzük az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra.
  • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése.
  • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi kötelezettség írja elő számunka az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel kapcsolatosan.
  • GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében.
  • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünkre vonatkozik, például amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. kiszállítási szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk. Az érdekünk abban áll, hogy felhasználóbarát, tetszetős és biztonságos weboldalt tudjunk biztosítani és optimalizálhassuk azt oly módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeinket, mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak.

  Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat

  Csak addig kezelünk és tárolunk személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt számunkra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

  Sütik, webelemzési szolgáltatások és közösségi média

  Az NT Villanyszerelés elkötelezett aziránt, hogy Önnek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa. Célunk, hogy megőrizzük az Ön belénk vetett bizalmát. Ennek megfelelően egyértelmű tájékoztatást szeretnénk adni arról, hogy a www.ntvillanyszereles.hu weboldalunk sütijeit („cookies”) hogyan használjuk fel, illetve miként tároljuk.
  A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítógépén, okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein helyezünk el és tárolunk. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják.
  A sütik által az Ön számítógépén rövid ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat: azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott; azok a hirdetések, amelyekre Ön rákattintott; az Ön által használt böngésző típusa; az Ön IP-címe; és az adott weboldal számára Ön által megadott információ (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása).

  Kapcsolatfelvétel

  Amikor telefonon, e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat tároljuk, hogy meg tudjuk válaszolni a kérdéseit. Az Ön hozzájárulását akkor szerezzük be az adatkezeléshez, Telefonon: amikor a megrendeléshez vagy probléma elhárításához szükséges személyes adatait megadja. E-mail: amikor kitölti a kapcsolatfelvételi ürlapot, melynek elküldésének feltétele az Adatvédelmi és Jogi Szabályzat elfogadása amely ekkor is megtekinthető.

  Az érintett természetes személy jogai

  Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton tájékoztatjuk. Amennyiben ingyenesen kívánja gyakorolni valamely jogát az alábbiak közül, úgy csak küldjön nekünk egy e-mail üzenetet. A következő elérhetőségeket tudja igénybe venni költségek nélkül, kivéve azon költségeket, amelyeket az Ön szolgáltatója számít fel esetlegesen az üzenet továbbításáért:

  • e-mailen: info@ntvillanyszereles.hu
  • postai úton: 7636 Pécs Gadó utca 14
  A saját biztonsága érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy további adatot kérjünk a személyazonossága ellenőrzéséhez, amikor egy megkeresésére válaszolunk. Ha az azonosítás nem lehetséges, úgy szintén fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a megkeresés megválaszolását.
  •  a. Tájékoztatáshoz való jog: Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.
  • b. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.
  • c. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön
   jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön
   vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az
   adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem
   szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények
   előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy,
   ha tiltakozott az adatkezelés ellen.
  • d. Törléshez való jog: Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes
   adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad
   véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi
   kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények
   előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához
  • e. Tájékoztatáshoz való jog: Ha érvényesítette a helyesbítéshez,
   törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes
   adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük,
   töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az
   adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést
   igényel.
  • f. Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult a
   részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy
   harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és
   géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy
   másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha
   műszakilag ez lehetséges.
  • g. Tiltakozás joga: Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.
  • h. Hozzájárulás visszavonásának joga: Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.
  • i. Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga: Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  • postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
  • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  • Telefon: 06/1/391-1400
  • Fax: 06/1/391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • URL: http://naih.hu
  A helyesbítés és törlés jogának leggyorsabb, legkönnyebb és legkényelmesebb módja az, ha azon adatokhoz való hozzáférést csak korlátozzuk, de az adatokat nem töröljük, ha jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk az adatot tárolni, annak érdekében, hogy megelőzzük az adatok használatát más célokra.
  Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.
  Önnek jogában áll korlátoznia vagy megtiltania azt, hogy a jelen webhelyen megadott személyes adatait a honlap tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Ez irányú kéréseit kérjük a webhely kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezze felénk!

  A Webhely tartalma

  A webhelyen található tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők.

  Bankkártyás fizetés

  Jelen honlaphoz nem tartozik bankkártyás szolgáltatás, így látogatóink nem tudnak bankkártyával számlát kiegyenlíteni.

  A regisztráció és annak megszüntetése

  Nem tesszük lehetővé látogatóink számára a regisztrációt. A kapcsolatfelvétel a „http://ntvillanyszereles.hu/kapcsolat.html” oldalon megadott e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén lehetséges.

  Szerzői jogok

  A honlap tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotók, adatok, szövegek, írások másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a honlap tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.

  Általános felelősség korlátozás

  Általános felelősség korlátozás A honlap tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. A honlap tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban a honlap tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

  Kockázat

  A honlap tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben a honlap tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

  Más cégek weboldalaira mutató linkek

  Weboldalunk tartalmaz más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelünk az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérjük, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról.

  Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

  Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk. Ez szintén vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az Adatvédelmi szabályzatot azért kell módosítani, hogy új vagy módosított termékeket vagy szolgáltatásokat ismertessünk.

  Az adatkezelő adatai és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

  A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:

 • NT Villanyszerelés
 • Székhely: Magyarország, 7636 Pécs, Gadó útca 17.
 • adószám: 55911508-1-22
 • telefonszám: +36 30 697 2590
 • e-mail cím: info@ntvillanyszereles.hu
 • Verzió: 1.0
  Érvényes: 2020. március 2. napjától
  Scroll to Top